农历八月二十二,恭迎燃灯佛圣诞!

2018年10月1日

农历八月二十二

恭逢燃灯古佛圣诞

 

愿同修以至诚恭敬心

为法界众生点亮明灯

与诸佛菩萨结殊胜之善缘

 

藉由灯的光明启发我们内在的正念与功德

让我们在轮回的黑暗中不再彷徨和无助

生起稀有难遇的解脱之心

 

 

燃起佛前灯 灭除心头火

愿以大智慧 照破众无明

 

 燃灯佛(梵Di^pam!kara,巴Di^pam!kara,藏Mar-me-mdsad)又作然灯佛、定光如来、锭光如来、普光如来、灯光如来。燃灯佛曾是释迦佛因地时的老师,被称为“过去佛”。因其出生时身边一切光明如灯,故称为燃灯佛。燃灯佛为过去佛中之最著名者,在诸经论中,颇多以此如来为中心而说其前后出现的诸佛之事例者。

 《无量寿经》谓过去久远劫,锭光如来出世,教化众生。其后依次有五十三尊佛出世。至第五十四尊,号世自在如来时,于其教下有一比丘号曰法藏,修因行后成无上正等正觉者即为阿弥陀佛。

 《过去现在因果经》卷一记载,“此佛初生之日,四方皆明,日月火珠复不为用。以有此奇特,故名为普光。

 《大智度论》卷九亦云,“燃灯佛生时,一切身边如灯,故名燃灯,成佛后亦名燃灯。

 《四教集解》卷中曰:“亦名然灯,亦名锭光。有足名锭,无足名灯。锭字或作定字,非也。

【释迦牟尼得燃灯佛受记】

 释迦牟尼佛因行中第二阿僧祇劫满时逢此佛出世,佛经中说释迦牟尼佛成佛之前得燃灯佛受记,将在九十一劫后的贤劫成佛。在佛经中所记载的许多佛﹑菩萨都曾是他座下的弟子。

 当初,释迦牟尼还是善慧童子时,见一位王族女子拿着许多青莲花,他就花了五百钱买来五枝,奉献给燃灯佛。又传说在过去无量劫中,有一天,善慧童子在路上行走,正巧遇到燃灯佛也在路上走着。善慧童子发现地面有一滩污水,心想佛是赤足行走,这污水一定会弄脏了佛的双脚。就顿发大心,亲身扑在地上,还用自己的头发,铺在污水上面,等着燃灯佛从他头发上走过去。当时燃灯佛看到善意童子这种布发掩泥的情景,就授记说:“善男子,汝于来世,当得作佛,号释迦牟尼。”

 按照辈份,燃灯佛是释迦牟尼的启蒙老师,所以是过去佛。根据“劫世”理论,燃灯生在过去世庄严劫。他预言九十一劫后,释迦牟尼接班成佛。释迦牟尼“成佛”的时间是公元前五世纪,距今两千多年。燃灯是九十一劫前作的授记(预言),按照佛经上最保守的推算方法(一劫为四十三亿二千万年),师生俩的那次谈话,至少是在三千九百亿年以前。

 


     燃灯佛授记,对于释尊的历劫修行,是一关键性大事。因为确认燃灯佛授记时,‘释迦菩萨得无生法忍’。

 《心地观经》曰:“昔为摩纳仙人(儒童)时,布发供养然灯佛,以是精进因缘故,八劫超于生死海。

 《金刚经》中释迦牟尼佛亦以授记之事,为须菩提开演甚深般若之义。

 《称扬诸佛功德经》里谓释迦牟尼佛过去曾于锭光佛(燃灯佛)处,得闻金刚坚强消伏坏散如来名号,以此佛名号功德得超十万亿那术劫生死之罪。

【燃灯佛从宝髻佛受记】

 据《贤愚经·卷三·贫女难陀品》所载,过去久远二阿僧只九十一劫,阎浮提有大国王,名波塞奇。王有太子名勒那识只(即宝髻),出家学道而成佛。时比丘阿梨蜜罗日日燃灯供养彼佛,佛乃为比丘授记,告知当来成佛,名定光如来。此系燃灯佛昔时曾从宝髻佛受记之因缘。

 关于此佛出现之时劫,《增一阿含经》卷十三、《佛本行集经·卷三·发心供养品》等,单说过去久远劫;《修行本起经》卷上、《太子瑞应本起经》卷上等,则谓系在过去九十一劫

【燃灯佛、释迦佛久远劫前的因缘】

久远劫以前,释迦佛陀是一位财富充足且明达经论教法的梵志。他喜好布施,护爱他众如护己身。国人敬其威德才学,皆尊他为师,随持梵行之弟子多达五百人次,且都具有儒士的美德。

当时,有正等觉号啑如来,引导着三界迷情返回本元。梵志欣喜地作了皈依,并请佛及僧众留自家七日,以礼供养。弟子们也各自争抢着负责力所能及的事务,有一外出刚回的童子亦请求做一点事情。梵志说:“若有无人做之事,你皆可为之。”

此童子年少清真,道志勇猛,见供佛之灯无人主管,遂把自己洗浴净洁,用白棉布缠在头上,不惜引火自焚,以身为灯。天龙鬼神惊叹童子励力向道之心,无不合掌随喜:“如此壮举世上罕见,他于来世必定成佛。”啑如来也赞许他,并加持令其火光彻夜长明,而他的头却不受损伤。

童子一心专注于佛经之义,心无杂念,如是安住七日无一点懈怠疲倦的念头。于是佛为童子授记:“过无数劫,汝当成佛,号燃灯(又名锭光),脖颈、肩膀皆有光明,将教导、拯救众生获得解脱,功德无量。”梵志闻言也请佛为自己授记。佛言:“待童子成佛之时,他会为你授记成佛。”

梵志闻言大喜,此后竭力行施,遇饥者予食,见寒者给衣,逢病者给药,飞蚊爬虫之类亦随其所食按时救济,故布施之功德广大无边,不可思量。

【燃灯供佛有何功德?】

 依据佛教三藏经典《施灯功德经》中记载:“如是少灯奉施福因。所得果报福德之聚,唯佛能知。一切世间人天魔梵沙门婆罗门。乃至声闻辟支佛等所不能知。如是然少灯明。所受福报不可得说。舍利弗。诸佛境界不可思议。唯有如来乃知此义。舍利弗。彼施灯者。所得福聚。无量无边不可算数。唯有如来乃能了知。

至于燃灯供佛的意义,《佛说施灯功德经》中也有如下记载:

舍利弗。若彼众生于佛塔庙奉施灯明。以此奉施所作善业。能获安乐可乐之果彼施灯明作善业时。欣喜相应从信心起。于现世得三种净心。

何等为三。彼诸善男子善女人作是念。我于如来已设供养。知身不坚摄坚身想。知财过患摄坚财想。舍利弗。是名供养佛塔第一净心。

复次舍利弗。彼诸善男子善女人。起如是心。我于如来无上福田最胜福田。能受最胜供养者所。已作供养。我今不畏堕于地狱畜生饿鬼。我此善根已作人天善道之因。得于妙色资生众俱。又得智能安稳快乐。乃至能得菩提之果。舍利弗。是名供养佛塔第二净心。

复次舍利弗。彼诸善男子善女人。作如是想。我于诸佛已作舍施。已作福德。已舍悭贪。己除悭过。作如是念已。施心无恼施心增长。舍利弗。是名供养佛塔第三净心。

佛陀的慧灯能破除世间一切黑暗,这就是佛陀的真实境界。我们在因地时以种种因缘这样学修的话,最终也会得到这种功德。


0
2018-10-01 09:26:33 來自 未知